انجیل یوحنا

معنی کلمه اِنجیل خبر خوش است. عیسی مسیح  خودش این کلمه‌را برای پیغام خود به کار برده است. بعدها، شاگردان او و ایمانداران مسیحی نام انجیل‌را برای کتاب‌هایی که در مورد زندگی و تعلیم عیسی مسیح  نوشته شده بودند انتخاب کردند. کلیسای مسیحی چهار انجیل قبول دارد، به قلم متّی، مَرقس، لوقا و یوحنا. اِنجیل یوحنا به زبان بلوچی ترجمه و ضبت شده و اینجا در دسترس شما است.

به زودی اضافه می‌شود.

 • انجیل یوحنا (کامل)

 • کلمه انسان شد

 • شهادت یحیی تعمید دهنده

 • برّه‌ی خداوند

 • اوّلین شاگردان عیسی

 • فیلیپُس و نَتَنائیل

 • عروسی در قانا

 • عیسی به معبد می‌رود

 • عیسی و نیقودیموس

 • عیسی و یحیی تعمید دهنده

 • آنکه از آسمان می‌آید

 • عیسی و زن سامری

 • شفا یافتن پسر خدمتکار پادشاه

 • شفا یافتن مردی بیمار

 • قدرت و اختیار پسر خدا

 • شهادت‌ها در مورد عیسی

 • غذا دادن به پنج هزار نفر

 • راه رفتن عیسی بر آب

 • نان ابدی

 • شهادت پِترُس

 • عیسی با برادران

 • عیسی به اورشلیم می‌رود

 • آیا عیسی همان مسیح است؟

 • کوشش‌ها برای دستگیر کردن عیسی

 • آب حیات

 • اختلاف و ناسازگاری میان مردم

 • ناباوری رهبران دینی یهودی

 • بخشیدن زنی زناکار

 • عیسی نور جهان است

 • آنجا که من می‌روم شما نمی‌توانید بیایید

 • اسارت و آزادی

 • عیسی و ابراهیم

 • شفا یافتن نابینایی مادرزاد

 • نابینای مادرزاد و سوالات فریسیان

 • کوردلان

 • شبان نیکو

 • یهودیان عیسی را نمی‌پذیرند

 • مرگ ایلعاذر

 • عیسی قیامت و حیات است

 • گریستن عیسی

 • زنده شدن ایلعاذر

 • دسیسه‌ی کشتن عیسی

 • مریم پاهای عیسی را تدهین می‌کند

 • خوشامدگویی به عیسی

 • ملاقات عیسی با یونانیان

 • سخنان عیسی در مورد مرگ خویش

 • ناباوری یهودیان

 • عیسی پاهای شاگردانش را تدهین می‌کند

 • پیشگویی عیسی در مورد دستگیر شدنش

 • حکمی جدید

 • پیشگویی انکار پِترُس

 • عیسی تنها راه رسیدن به خدا است

 • پیشگویی در مورد آمدن روح القدس

 • تاک حقیقی

 • نفرت جهان

 • کار روح القدس

 • غم و شادی

 • پیروزی بر جهان

 • دعای خیر برای شاگردان

 • دستگیر شدن عیسی

 • عیسی در حضور کاهن اعظم

 • پِترُس انکار می‌کند

 • پرسیدن سوال از عیسی

 • پِترُس یک بار دیگر انکار می‌کند

 • عیسی در حضور پیلاتُس

 • کینه‌ی یهودیان و تردید پیلاتُس

 • عیسی و صلیب

 • پرواز روح عیسی

 • نیزه زدن به عیسی

 • تدفین عیسی

 • قبر خالی

 • ظاهر شدن عیسی به مریم مجدلیه

 • ظاهر شدن عیسی به شاگردان

 • عیسی و توما

 • هدف از نوشتن این کتاب

 • ظاهر شدن عیسی به هفت تن از شاگردانش

 • عیسی و پِترُس

 • سخنان آخر