مزامیر

waterfall.jpg

کتاب مزامیر داوود شامل ۱۵۰ نیایش و سرود می‌باشد که در آن‌ها عبرانیان رابطه‌ی بین خویش و خدا را ابراز می‌نمایند. ما در مزامیر داوود بسیاری از احساسات مختلف انسانی مانند ایمان، امید، شادی؛ و همچنین یأس، خشم و نومیدی را نیز می‌یابیم.