سه نامه‌ی یوحنّا

هر سه نامه‌ی یوحنّا، از کتاب‌های عهد جدید می‌باشند. نویسنده‌ی آن نامه‌ها، یوحنّا، یکی از رسولان عیسی مسیح است. او دراین نامه‌ها به مردم،  مِهر و دوستی و راه راست‌ را می‌آموزد. سفارش می‌کند که انسانها یکدیگر را دوست بدارند و مانند قائن نباشند که برادرخود هابیل‌ را کشت. یوحنّا می‌گوید که مهرِ راستین، باور کردن و پذیرفتن فرمان‌ها‌ی عیسی مسیح است. او چنین نیز می‌گوید که مردم باید فرق بین نیکی و بدی را تشخیص بدهند و کارهایی‌ را انجام ندهند که در نگاه خداوند گناه شمرده می‌شوند.

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.