کاسِدانی کار

sunset.jpg

اے کتاب، کاسدانی کار، لوکائے اِنجیلئے رندگیری اِنت. لوکا وتی اے دومی کتابئے تها پێشَ داریت که پاکێن روه چه پئیما گۆن مریدان هۆر بوت و مرید په دلێری و بهادرّی اورشَلیم، یهودیَه، سامِرَه و دگه دورێن دمگان شتنت و ایسّائے مستاگِش په مردمان رسێنت. لوکا، کلیسائے بنگێجئے بارئوا هبرَ کنت و چه اے کتابا ما سرپدَ بێن که کلیسا چۆن رُست و رُدۆم گپتگ.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.