اعمال رسولان

این کتاب، اعمال رسولان ادامه‌ای بر انجیل لوقا است. لوقا در این کتاب دوم خویش نشان می دهد که چطور روح القدس به شاگردان داده شد و آنها با شجاعت و دلیری در اورشلیم، یهودیه، سامره و سرزمین های دوردست پیغام مسیح را به گوش مردم رساندند. لوقا از آغاز کلیسا سخن می‌گوید و ما از این کتاب در می‌یابیم که کلیسا اولیه چگونه رشد کرد.

 • اعمال رسولان (کامل)

 • وعده‌ی فرود آمدن روح القدس

 • عیسی به آسمان می‌رود

 • جانشین کردن یهودا

 • فرود آمدن روح القدس

 • موعظه‌ی پِترُس در مقابل جمعیت

 • زندگی مشترک ایمانداران

 • شفا دادن پِترُس

 • پیام پِترُس

 • پِترُس و یوحنّا در حضور شورای یهود

 • دعای ایمانداران

 • اشتراک ایمانداران

 • حنّانیا و سفیره

 • رسولان شفا می‌دهند

 • زندانی شدن رسولان

 • برگزیدن هفت نفر برای خدمت

 • دستگیر شدن استیفان

 • موعظه‌ی استیفان

 • در باب ابراهیم

 • در باب یوسف

 • از موسی تا سلیمان

 • سخنان آخر استیفان

 • سنگسار شدن استیفان

 • حمله به ایمانداران

 • فیلیپُس به سامره می‌آید

 • شمعون جادوگر

 • فیلیپُس و درباری حبشی

 • ایمان آوردن شائول

 • فاش شدن ایمان شائول

 • شائول در اورشلیم

 • اینیاس و دورکاس

 • الهام کُرنِلیوس

 • الهام پِترُس

 • پِترُس و کُرنِلیوس

 • موعظه‌ی پِترُس

 • روح القدس به غیریهودیان هم می‌رسد

 • بیان و آگاهی پِترُس

 • کلیسای اَنطاکیه

 • آزادی پِترُس

 • مرگ هیرودیس

 • بَرنابا و شائول

 • روانه ساختن بَرنابا و شائول

 • بَرنابا و شائول رو به قبرس

 • موعظه‌ی پولُس در کنیسه‌ی یهودیان

 • رسیدن پولُس و بَرنابا به قونیه

 • پولُس و بَرنابا به لِستْره می‌روند

 • بازگشت پولُس و بَرنابا به اَنطاکیه

 • شورای اورشلیم

 • نامه‌ی کلیسای اورشلیم به ایمانداران غیریهودی

 • اختلاف پولُس و بَرنابا

 • پیوستن تیموتائوس

 • الهام پولُس

 • ایمان آوردن لیدیه

 • پولُس و سیلاس در زندان

 • غوغا در تسالونیکی

 • پولُس و سیلاس در شهر بیریه

 • پولُس در شهر آتن

 • پولُس در شهر قُرِنتُس

 • پولُس در محکمه‌ی گالیو

 • بازگشت پولُس به اَنطاکیه

 • آپولُس

 • پولُس در شهر اِفِسُس

 • غوغا در اِفِسُس

 • رفتن پولُس به سوی مقدونیه و یونان

 • زنده شدن مردی جوان

 • به سوی بندرگاه میلیتوس

 • موعظه‌ی پولُس برای مشایخ اِفِسُس

 • به سوی اورشلیم

 • پولُس در شهر اورشلیم

 • دستگیر شدن پولُس

 • موعظه‌ی پولُس

 • پرسیدن سوال از پولُس

 • پولُس در حضور مشایخ یهودی

 • دسیسه‌ی کشتن پولُس

 • رفتن پولُس به سوی قیصریه

 • بردن پولُس به حضور فلیکس

 • دفاع پولُس از خودش

 • پولُس در حضور فِلیکْس

 • پولُس در حضور فِستوس

 • پولُس در پیشگاه آگریپاس

 • پولُس اعلام بیگناهی می‌کند

 • آرزوی پولُس برای ایمان آوردن آگْریپاس

 • پولُس و سفر روم

 • طوفان بزرگ

 • شکسته شدن کشتی

 • معجزه‌ی پولُس در جزیره‌ی مالت

 • رفتن پولُس به سوی روم

 • پولُس در شهر روم