اعمال رسولان

این کتاب، اعمال رسولان ادامه‌ای بر انجیل لوقا است. لوقا در این کتاب دوم خویش نشان می دهد که چطور روح القدس به شاگردان داده شد و آنها با شجاعت و دلیری در اورشلیم، یهودیه، سامره و سرزمین های دوردست پیغام مسیح را به گوش مردم رساندند. لوقا از آغاز کلیسا سخن می‌گوید و ما از این کتاب در می‌یابیم که کلیسا اولیه چگونه رشد کرد.

Thumbnail image