سه نامه‌ی یوحنّا

دانلودها: 
 • File icon نامه‌ی اوّل یوحنا نامه اول یوحنا
  دانلود نمایش255.16 اندازه KB
 • File icon نامه‌ی اوّل یوحنا - کتابچه نامه اول یوحنا
  دانلود نمایش256.09 اندازه KB
 • File icon نامه‌ی اوّل یوحنا - لاتینی نامه اول یوحنا
  دانلود نمایش259.25 اندازه KB
 • File icon نامه‌ی اوّل یوحنا - لاتینی - کتابچه نامه اول یوحنا
  دانلود نمایش260.38 اندازه KB
 • File icon نامه‌ی دوّم یوحنا نامه دوم یوحنا
  دانلود نمایش246.62 اندازه KB
 • File icon نامه‌ی دوّم یوحنا - کتابچه نامه دوم یوحنا
  دانلود نمایش247.1 اندازه KB
 • File icon نامه‌ی دوّم یوحنا - لاتینی نامه دوم یوحنا
  دانلود نمایش241.27 اندازه KB
 • File icon نامه‌ی دوّم یوحنا - لاتینی - کتابچه نامه دوم یوحنا
  دانلود نمایش241.81 اندازه KB
 • File icon نامه‌ی سوّم یوحنا نامه سوم یوحنا
  دانلود نمایش246.68 اندازه KB
 • File icon نامه‌ی سوّم یوحنا - کتابچه نامه سوم یوحنا
  دانلود نمایش247.18 اندازه KB
 • File icon نامه‌ی سوّم یوحنا - لاتینی نامه سوم یوحنا
  دانلود نمایش240.81 اندازه KB
 • File icon نامه‌ی سوّم یوحنا - لاتینی - کتابچه نامه سوم یوحنا
  دانلود نمایش241.35 اندازه KB

هر سه نامه‌ی یوحنّا، از کتاب‌های عهد جدید می‌باشند. نویسنده‌ی آن نامه‌ها، یوحنّا، یکی از رسولان عیسی مسیح است. او دراین نامه‌ها به مردم،  مِهر و دوستی و راه راست‌ را می‌آموزد. سفارش می‌کند که انسانها یکدیگر را دوست بدارند و مانند قائن نباشند که برادرخود هابیل‌ را کشت. یوحنّا می‌گوید که مهرِ راستین، باور کردن و پذیرفتن فرمان‌ها‌ی عیسی مسیح است. او چنین نیز می‌گوید که مردم باید فرق بین نیکی و بدی را تشخیص بدهند و کارهایی‌ را انجام ندهند که در نگاه خداوند گناه شمرده می‌شوند.

spring.jpg