انجیل متی

معنی کلمه اِنجیل خبر خوش است. عیسی مسیح خودش این کلمه را برای پیغام خود به کار برده است. بعدها، شاگردان او و ایمانداران مسیحی نام انجیل را برای کتاب‌هایی که در مورد زندگی و تعلیم عیسی مسیح نوشته شده بودند انتخاب کردند. کلیسای مسیحی چهار انجیل قبول دارد، به قلم متّی، مَرقُس، لوقا و یوحنا. متن اِنجیل متّی به زبان بلوچی اینجا در دسترس شما است.

 • انجیل متی (کامل)

 • نسبنامه‌ی عیسی

 • تولّد عیسی مسیح

 • آمدن مجوسیان پیش عیسی

 • به سوی مصر

 • هیرودیس امر به کشتن طفلان می‌کند

 • به سوی ناصره

 • پیام یحیی تعمید دهنده

 • تعمید عیسی

 • شیطان عیسی را وسوسه می‌کند

 • آغاز خدمت عیسی

 • چهار شاگرد اوّل عیسی

 • خدمت عیسی در جلیل

 • خوشبختی

 • نمک و نور

 • کامل شدن شریعت

 • قتل

 • زنا و طلاق

 • سوگند

 • انتقام

 • مهر مسیحی

 • صدقه‌ی بی‌ریا

 • دعا

 • روزه

 • ذخیره‌ی جهان آینده

 • چراغ جسم و جان

 • زندگی همراه با آسایش

 • قضاوت کردن

 • سگ و طوق طلایی

 • آنکه می‌طلبد می‌یابد

 • فرمان طلایی

 • دروازه‌ی تنگ

 • درخت و میوه

 • خردمندی و نادانی

 • شفا دادن یک جزامی

 • ایمان صاحب منصبی نظامی

 • شفا دادن بیماران

 • چه کسی می‌تواند شاگرد عیسی باشد؟

 • فرو نشاندن طوفان

 • شفا دادن دو شخص دیوزده

 • شفا دادن مرد فلج

 • فراخواندن متّی

 • درباره‌ی روزه

 • شفا دادن یک زن و زنده کردن یک دختر

 • شفا دادن دو نابینا

 • شفا دادن فردی لال

 • خرمن و دروگران

 • دوازده رسول عیسی

 • آنکه در سختیها تحمل کند نجات می‌یابد

 • حقیقت پنهان نمی‌ماند

 • آمده‌ام تا راستی را از ناراستی جدا کنم

 • عیسی و یحیی تعمید دهنده

 • درباره‌ی یحیی تعمید دهنده

 • افسوس خوردنِ مسیح

 • یوغ عیسی مسیح

 • عیسی خداوندگار روز سَبَّت است

 • شفا دادن مرد معلول

 • برگزیده‌ی خداوند

 • عیسی و بَعَلزِبول

 • درخت و میوه

 • خواستن نشانه

 • قلعه‌ی ویران

 • مادر و برادران عیسی

 • مثال بذرافشانی

 • راز پادشاهی خداوند

 • معنای مثال بذرافشانی

 • مثال علف هرز

 • مثال خردترین بذر

 • مثال خمیرمایه

 • معنای مثال علف هرز

 • سه مثال دیگر در مورد پادشاهی آسمان

 • بازگشت عیسی به ناصره

 • کشتن یحیی تعمید دهنده

 • غذا دادن به پنج هزار نفر

 • راه رفتن عیسی بر آب

 • شفا دادن بیماران

 • قلب پاک

 • ایمان یک زن غیریهودی

 • شفا دادن تعداد زیادی از مردم

 • به چهار هزار نفر غذا دادن

 • خواستن نشانه‌ای آسمانی

 • خمیرمایه‌ی بد فریسیان و صدوقیان

 • شهادت پِترُس

 • پیشگویی عیسی در مورد مرگ و قیام خویش

 • پیروی کردن از عیسی

 • جلوه‌ی پرشکوه عیسی

 • شفا دادن پسری دیوزده

 • پیشگویی دوم مرگ عیسی

 • مالیات معبد

 • بزرگی چیست؟

 • مسبّب خطاها

 • گوسفند گمشده

 • با برادری که مرتکب خطا می‌شود

 • مثال خدمتکار نامهربان

 • در باب ازدواج و طلاق

 • عیسی و کودکان

 • مرد جوان ثروتمند و زندگی ابدی

 • کارگران و مزد

 • پیشگویی سوم مرگ عیسی

 • درخواست ناشایست

 • شفا دادن دو نابینا

 • خوشامدگویی به عیسی

 • بیرون راندن سوداگران از معبد

 • خشک شدن درخت انجیر

 • قدرت و اختیار عیسی

 • مثال دو پسر

 • مثال باغبانان شریر

 • عروسی پسر شاه

 • در باب مالیات

 • روز قیامت و ازدواج

 • بزرگترین فرمان

 • عیسی پسر کیست؟

 • عیسی فریسیان و معلمان شریعت را فاش می‌کند

 • غم و اندوه عیسی برای اورشلیم

 • ویرانی معبد

 • نشانه‌های زمان‌های آخر

 • روزهای خوفناک

 • بازگشت عیسی

 • گوش به زنگ و هشیار باشید

 • مثال ده دختر باکره

 • مثال پادشاه و خدمتکاران

 • داوری پسر انسان

 • دسیسه‌ی به قتل رساندن عیسی

 • تدهین عیسی توسط یک زن

 • یهودا در پی فرصتی مناسب است

 • تدارک جشن پِسَخ

 • شام آخر

 • پیشگویی انکار پِترُس

 • دعای عیسی

 • دستگیر شدن عیسی

 • عیسی در حضور شورای یهود و مشایخ دین

 • پِترُس انکار می‌کند

 • تصمیم مشایخ دین

 • خودکشی یهودا

 • عیسی در حضور پیلاتُس

 • به تمسخر گرفتن عیسی

 • عیسی و صلیب

 • مرگ عیسی

 • تدفین عیسی

 • نگهبانی از قبر

 • قیام عیسی

 • مکر و فریب کاهنان و سربازان

 • جهان و پیغام عیسی