نامه پولس به فیلیپیان

نامه‌ی پولس به فیلیپیان، نامه‌ای است از سوی پولسِ رسول به مسیحیانِ در فیلیپی، شهری که در قسمت شمال شرقی یونان امروزی واقع بود. موضوع اصلی این نامه شادمانه زیستن با وجود شرایط دشوار است. وی همچنین از عیسی که مثال و نمونه‌ی بزرگ ما در فروتنی و خدمت به دیگران است سخن به میان می‌آورد.

Thumbnail image