انجیل مَرقُس

معنی کلمه اِنجیل خبر خوش است. عیسی مسیح خودش این کلمه را برای پیغام خود به کار برده است. بعدها، شاگردان او و ایمانداران مسیحی نام انجیل را برای کتاب‌هایی که در مورد زندگی و تعلیم عیسی مسیح نوشته شده بودند انتخاب کردند. کلیسای مسیحی چهار انجیل قبول دارد، به قلم متّی، مَرقُس، لوقا و یوحنا. اِنجیل مَرقُس به زبان بلوچی ترجمه و ضبت شده و اینجا در دسترس شما است.

 • انجیل مَرقُس (کامل)

 • پیام یحیی تعمید دهنده

 • تعمید عیسی و وسوسه شدنِ او

 • فراخواندن چهار ماهیگیر

 • بیرون راندن جنّ از فردی دیوزده

 • شفا دادن بیماران

 • اعلام خبر خوش انجیل

 • شفا دادن یک جزامی

 • شفا دادن مرد فلج

 • فراخواندن لاوی

 • در باب روزه

 • عیسی خداوندگار روز سَبَّت است

 • شفا دادن معلولی دیگر

 • انسان‌های زیادی از پی عیسی به راه می‌افتند

 • برگزیدن دوازده رسول

 • عیسی و بَعَلزِبول

 • مادر و برادران عیسی

 • مثال بذرافشانی

 • معنای مثال بذرافشانی

 • مثال چراغ

 • بذری که می‌روید

 • مثال خردترین بذر

 • فرو نشاندن طوفان

 • شفا دادن فردی دیوزده

 • شفا دادن یک زن و زنده کردن یک دختر

 • بازگشت عیسی به ناصره

 • عیسی دوازده رسول را روانه می‌کند

 • کشتن یحیی تعمید دهنده

 • غذا دادن به پنج هزار نفر

 • راه رفتن عیسی بر آب

 • شفا دادن بیماران

 • قلب پاک

 • ایمان یک زن غیریهودی

 • شفا یافتن مردی کر و لال

 • به چهار هزار نفر غذا دادن

 • خواستن نشانه‌ای آسمانی

 • هیرودیس و خمیرمایه‌ی بد فریسیان

 • عیسی امر به بینا شدن فردی نابینا می‌کند

 • گواهی پِترُس

 • پیشگویی اوّل عیسی در مورد مرگ خویش

 • پیروی کردن از عیسی

 • جلوه‌ی پرشکوه عیسی

 • شفا دادن پسری دیوزده

 • پیشگویی دوم مرگ عیسی

 • بزرگی چیست؟

 • آنکه علیه ما نیست از ماست

 • در باب وسوسه و خطاکاری

 • در باب ازدواج و طلاق

 • عیسی و کودکان

 • مرد جوان ثروتمند و زندگی ابدی

 • سومین پیشگویی مرگ عیسی

 • درخواست ناشایست

 • شفا یافتن بارتیمائوس نابینا

 • خوشامدگویی به عیسی

 • خشک شدن درخت انجیر

 • بیرون راندن سوداگران از معبد

 • عبرت گرفتن از مثال درخت انجیر

 • قدرت و اختیار عیسی

 • مثال باغبانان بد

 • در باب مالیات

 • روز قیامت و ازدواج

 • بزرگترین فرمان

 • عیسی پسر کیست؟

 • عیسی معلمان شریعت را فاش می‌کند

 • صدقه‌ی یک بیوه زن

 • پیشگویی عیسی در مورد زمان‌های آخر

 • روزهای خوفناک

 • بازگشت عیسی

 • دسیسه‌ی به قتل رساندن عیسی

 • تدهین عیسی توسط یک زن

 • یهودا به عیسی خیانت می‌کند

 • تدارک جشن پِسَخ

 • شام آخر

 • پیشگویی انکار پِترُس

 • دعای عیسی

 • دستگیر شدن عیسی

 • عیسی در حضور شورای یهود و مشایخ دین

 • پِترُس انکار می‌کند

 • عیسی در حضور پیلاتُس

 • به تمسخر گرفتن عیسی

 • عیسی و صلیب

 • مرگ عیسی

 • تدفین عیسی

 • قیام عیسی

 • ظاهر شدن عیسی

 • عیسی بر دوازده شاگرد خویش ظاهر می‌شود

 • عیسی به آسمان می‌رود