انجیل لوقا

chabahar.jpg

معنی کلمه اِنجیل خبر خوش است. عیسی مسیح  خودش این کلمه را برای پیغام خود به کار برده است. بعدها، شاگردان او و ایمانداران مسیحی نام انجیل را برای کتاب‌هایی که در مورد زندگی و تعلیم عیسی مسیح  نوشته شده بودند انتخاب کردند. کلیسای مسیحی چهار انجیل قبول دارد، به قلم متّی، مَرقُس، لوقا و یوحنا. متن اِنجیل لوقا به زبان بلوچی اینجا در دسترس شما است.