انجیل لوقا

معنی کلمه اِنجیل خبر خوش است. عیسی مسیح خودش این کلمه را برای پیغام خود به کار برده است. بعدها، شاگردان او و ایمانداران مسیحی نام انجیل را برای کتاب‌هایی که در مورد زندگی و تعلیم عیسی مسیح نوشته شده بودند انتخاب کردند. کلیسای مسیحی چهار انجیل قبول دارد، به قلم متّی، مَرقُس، لوقا و یوحنا. متن اِنجیل لوقا به زبان بلوچی اینجا در دسترس شما است.

 • انجیل لوقا (کامل)

 • مقدمه

 • پیشگویی تولّد یحیی تعمید دهنده

 • پیشگویی تولّد عیسی مسیح

 • مریم به دیدار اِلیزابِت می‌رود

 • ستایش خداوند توسّط مریم

 • تولّد یحیی تعمید دهنده

 • پیشگویی تولّد عیسی توسّط زکریا

 • تولّد عیسی مسیح

 • پیام فرشتگان به چوپان‌ها

 • بردن عیسی به معبد

 • عیسای نوجوان در معبد

 • پیام یحیی تعمید دهنده

 • تعمید عیسی

 • نسبنامه‌ی عیسی

 • شیطان عیسی را وسوسه می‌کند

 • بیرون کردن عیسی از ناصره

 • بیرون راندن یک جنّ از مردی

 • شفا و پیام خداوند

 • اوّلین شاگردان عیسی

 • شفا دادن یک جزامی

 • شفا دادن مردی فلج

 • فراخواندن لاوی

 • در باب روزه

 • اختیار روز سبّت

 • شفا دادن مردی معلول

 • برگزیدن دوازده رسول

 • شفا دادن بیماران

 • سیه‌روزی و خوشبختی

 • محبت

 • عیبجویی نکنید و ایراد نگیرید

 • درخت و میوه‌اش

 • ایمان و عمل

 • ایمان صاحب منصبی نظامی

 • زنده کردن پسر یک بیوه زن

 • فرستادگان یحیی تعمید دهنده

 • در باب یحیی تعمید دهنده

 • تدهین پاهای عیسی توسط زنی گناهکار

 • همراهی یک زن با عیسی

 • مثال بذرافشانی

 • مثال چراغ

 • مادر و برادران عیسی

 • فرو نشاندن طوفان

 • شفا دادن پسری دیوزده

 • شفا دادن یک زن و زنده کردن یک دختر

 • قدرت و اختیارات دوازده رسول

 • دلواپسی‌های هیرودیس

 • غذا دادن به پنج هزار نفر

 • شهادت پِترُس

 • پیشگویی اول عیسی در مورد مرگ خویش

 • پیروی کردن از عیسی

 • جلوه‌ی پرشکوه عیسی

 • شفا دادن پسری دیوزده

 • پیشگویی دوم مرگ عیسی

 • بزرگی چیست

 • آنکه علیه شما نیست با شما است

 • نافرمانی سامریان

 • چه کسی می‌تواند شاگرد عیسی باشد؟

 • دستورات عیسی به هفتاد شاگرد خود

 • رنج و اندوه عیسی

 • شادمانی عیسی

 • مثال سامری نیکو

 • عیسی در خانه‌ی مریم و مارتا

 • در باب دعا

 • عیسی و بَعَلزِبول

 • خواستن نشانه

 • چراغ جسم و جان

 • متهم کردن فریسی‌ها و معلمان شریعت

 • خمیرمایه‌ی ریاکاری

 • نترسید

 • مثال زمیندار نادان

 • زندگی همراه با آسایش

 • برای بازگشت عیسی آماده باشید

 • پیروی کردن از عیسی

 • فهم نشانه‌ها

 • احساس پشیمانی بکنید

 • شفا یافتن زنی خمیده قامت

 • دو مثال از پادشاهی خداوند

 • دروازه‌ی تنگ

 • غم و اندوه عیسی برای اورشلیم

 • عیسی میهمان خانه‌ی یک فریسی می‌شود

 • مثال ضیافت بزرگ

 • بهای شاگرد عیسی بودن

 • گوسفند گمشده

 • سکّه‌ی گمشده

 • پسر گمشده

 • مثال حسابدار زیرک

 • شریعت و پادشاهی خداوند

 • مرد ثروتمند و ایلعازر

 • گناه، ایمان، وظیفه

 • شفا یافتن ده جذامی

 • پادشاهی خداوند

 • مثال بیوه زن و قاضی بی‌انصاف

 • مثال فریسی و باجگیر

 • مهر عیسی به کودکان

 • مرد جوان ثروتمند و زندگی ابدی

 • سومین پیشگویی مرگ عیسی

 • شفا یافتن فردی نابینا

 • ضیافت زکّا

 • پادشاه و ده خدمتکار

 • خوشامدگویی به عیسی

 • گریستن عیسی

 • بیرون راندن سوداگران از معبد

 • در باب اختیار و قدرت عیسی

 • مثال باغبانان بد

 • در باب مالیات

 • روز قیامت و ازدواج

 • عیسی پسر کیست؟

 • عیسی معلّمان شریعت را فاش می‌کند

 • صدقه‌ی یک بیوه زن

 • پیشگویی عیسی در مورد زمان‌های آخر

 • پیشگویی در مورد ویرانی اورشلیم

 • بازگشت عیسی

 • درخت انجیر

 • دسیسه‌ی به قتل رساندن عیسی

 • تدارک شام عید پِسَخ

 • شام آخر

 • در باب بزرگی

 • پیشگویی انکار پِترُس

 • دعای عیسی در باغ جتسیمانی

 • دستگیر شدن عیسی

 • پِترُس انکار می‌کند

 • به تمسخر گرفتن عیسی

 • عیسی در حضور شورای یهود

 • عیسی در حضور پیلاتُس

 • عیسی و هیرودیس

 • حکم مرگ عیسی

 • عیسی به سوی صلیب

 • مرگ عیسی

 • تدفین عیسی

 • قیام عیسی

 • در راه عِمائوس

 • ظاهر شدن عیسی بر شاگردان

 • عیسی به آسمان می‌رود