نامه‌ی اوّل و دوّم پترس

دانلودها: 
 • File icon نامه‌ی اوّل پطرس نامه اول پطرس
  دانلود نمایش263.13 اندازه KB
 • File icon نامه‌ی اوّل پطرس - کتابچه نامه اول پطرس
  دانلود نمایش264.02 اندازه KB
 • File icon نامه‌ی اوّل پطرس - لاتینی نامه اول پطرس
  دانلود نمایش281.64 اندازه KB
 • File icon نامه‌ی اوّل پطرس - لاتینی - کتابچه نامه اول پطرس
  دانلود نمایش282.86 اندازه KB
 • File icon نامه‌ی دوّم پطرس نامه دوم پطرس
  دانلود نمایش262.73 اندازه KB
 • File icon نامه‌ی دوّم پطرس - کتابچه نامه دوم پطرس
  دانلود نمایش263.84 اندازه KB
 • File icon نامه‌ی دوّم پطرس - لاتینی نامه دوم پطرس
  دانلود نمایش267.34 اندازه KB
 • File icon نامه‌ی دوّم پطرس - لاتینی - کتابچه نامه دوم پطرس
  دانلود نمایش268.6 اندازه KB

نامه‌ی اوّل و دوّم پترس، از کتاب‌های عهد جدید می‌باشند. نویسنده‌ی آن نامه‌ها، پطرس، یکی از رسولان عیسی مسیح است. پطرس در نامه‌ی اوّل خود، درباره‌ی صبر و شکیبایی در جفاها و سختیها سخن می گوید. پطرس به ایمانداران سفارش می‌کند که مانند عیسی مسیح شجاع باشند و راه راست را رها نکنند. در نامه‌ی دوم، او درباره‌ی استادان دروغین هشدار می‌دهد و می‌گوید که عیسی بار دوم دیرتر می‌آید تا مردم فرصت یابند که بدی‌ را رها کرده، راه راست‌ را پیش بگیرند.

Sarbaaz-Koh metagh.jpg