نامه‌ی یهودا

دانلودها: 

نامه‌ی یهودا، یکی از کتاب‌های عهد جدید می‌باشد. نویسنده‌ی این کتاب خود را یکی از خدمتگزاران عیسی مسیح، یهودا می‌نامد. او به ایمانداران می‌گوید که به استادان دروغین اعتماد نکنند و سخنان اصلی عیسی مسیح را از یاد نبرند. به ایمانداران هشدار می‌دهد به خاطر داشته باشند که خدا در دوران گذشته، چگونه انسان‌های گمراه را سزا داده است.

brook.jpg